OUR OFFICIALS

Mela Administration

Shri Deepak Rawat

Mela Officer

Shri Sanjay Gunjiyal

IG Kumbh

Shri Janmaijai Prabhakar

SSP Kumbh

Dr. Lalit Narayan Mishra

Additional Mela Officer

Shri Harbeer Singh

Additional Mela Officer

Shri Ramji S Sharma

Additional Mela Officer

Shri Manoj Katyal

ASP Kumbh

Shri Mukesh Thakur

ASP Mela

Smt Manisha Joshi

ASP Mela

Shri Anshul Singh

Deputy Mela Officer

Shri Dayanand Saraswati

Deputy Mela Officer

Shri K S Negi

Deputy Mela Officer

Shri Birendra Kumar

Finance Controller